Moderator: Linda Kummel

  • Svenska cykelstäder
  • Sharedstreets.IO
  • HEAT, för att se på ekonomiska effekter
  • Föra statistik ett problem för lärare (förväntas dokumentera hur elever komne till skola)

Att ta med sig från seminariet, sammanfattning av LINDA

  1. Mäta mål, cykelandel
  2. Tvärsektoriell, turism och skola
  3. Barns cykling minskar, dålig trend

Peter Skantze, GIH : Hälsoeffekter och hinder för att välja cykel

Linda Jönsson: Turistnäring,