Setup av en MongoDB

Skapat konto och initierat en MongDB.