Den amerikanska modellen för personaloptioner är tämligen enkel: medarbetaren har rätt att under ett antal år stegvis förvärva aktier till dagens kurs, så länge han eller hon är kvar i bolaget. Slutar han eller hon förfaller optionerna. Medarbetaren behöver aldrig ligga ute med pengar. Den dag optionerna säljs beskattas de som kapital.

Låt medarbetarna följa med i investerarbåten även om de är sena – IDG.se