| Redigera | Print |


Ur ett cirkulärt perspektiv behöver vi hantera livscykler, gångtid och resursanvändning. Design Greenhouse är plattformen som hjälper till att förstå alla dessa aspekter, och till viss mån administrera tillgångar i olika former. Detta kan göras effektivt och användarvänligt med ett webbaserat gränsnitt.

För att spåra hur en tjänst används har vi valt att använda licenser som kan skräddarsys både efter hur de används och vem eller vilka (målgrupp) som använder tjänsten.

 Följande projekt genomförs och använder någon av dessa modeller för att hantera rättigheter och ansvar för att skapa en ekonomi runt både immateriella och materiella tillgångar och administreras i anläggningsregistret.

Aktuella projekt

Arkiverade projekt

 

I en cirkulär ekonomi är det nödvändigt att balansera nyttjande av resurser och effekter. Den cirkulära ekonomin är en generisk term för en industriell ekonomi som främjar ökad resursproduktivitet som syftar till att minska avfall och undvika förorening genom design eller avsikt

Källor | PWC om Blockchain | RISE om finansiering | Ekobanken |

 

Miljöekonomi

| Wikipedia |

Enligt vår definition är miljöekonomi en metod att styra mot effekter av investeringar genom och bokföra och dokumentera nyttjande och mäta resursanvändning. Miljöekonomi är en underdisciplin till nationalekonomi. Inom miljöekonomi används nationalekonomisk teori för att på ett effektivt sätt kan hushålla med samhället begränsade resurser på ett långsiktig hållbart sätt. Det kan till exempel göras genom att analysera hur styrmedel kan hantera miljöproblem . Exempelvis analyseras kostnader och nyttor av olika åtgärder för att hantera exempelvis utsläpp av klimatgaser (global uppvärmning), luftföroreningar eller kemikalier. Detta kan till exempel göras i en kostnads-nyttoanalys (CBA). I en CBA försöker man uttrycka påverkan på miljö och hälsa av olika föroreningar och utsläpp i monetära termer, det vill säga i pengar.

Blockkedja (blockchain)

Tekniken med blockchain är en decentraliserad och offentlig huvudbok som visar alla transaktioner. I huvudsak består blockkedjan av block som är validerade och som består av kryptografiska transaktioner som verifierats genom matematiska algoritmer.

Logistiker

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden samt till dessa kopplade resurs-, informations- och monetära flöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja. Den som arbetar med logistik kallas för logistiker.

 

Regeringen om Cirkulär ekonomi

 

| Redigera |
 


| Redigera | Utskrift |


Digitala tillgångar kan vara

 • Digitalt källmaterial i olika format
 • Produktionsunderlag
 • Ritningar och dokumentation
 • Tillgång till data eller molnbaserad tillgång
 • Meta data för styrning, kvalitet, resursstyrning och säkerhet.
Ipsum lorem
In the spirit of knowledge sharing and dissemination, the CERN Open Hardware Licence (CERN OHL) governs the use, copying, modification and distribution of hardware design documentation, and the manufacture and distribution of products. Källa: Cern Open hardware
The TAPR Open Hardware License (”OHL”) provides a framework for hardware projects that is similar to the one used for Open Source software. This isn’t as straight-forward as it seems because legal concepts that work well for software (such as copyright and copyleft) don’t neatly fit when dealing with hardware products and the documentation used to create them. Källa: Tapr.org

End User Licence Agreement

Alla tillgångar vi hanterar har ett EULA. Antingen ett generellt som är gemensamt mellan flera kategorier, eller ett specifikt för en viss kategori. Kategorier är olika beroende på vilken tillgångstyp man använder och kan användas till följande typer.

 • Accessory
 • Asset
 • Consumable
 • Component
 • Licence

 

Kategori: Component

Experimentmaterial

Licensregler för kategorin Experimentmaterial

Rättigheter
Experimentmaterial kan gå sönder och det är ok, men ev behöver man ersätta med nytt material, så man ska meddela den som äger tillgången att något gått sönder.
Experiment är till för att lära sig saker och därför är det viktigt att även tala om vad som hände och vad man lärt sig av sitt misstag.

Skyldigheter
Ge kred till den som lånar ut

Garanti / Försäkring

Kvalitet

Kostnad

Design Greenhouse är en plattform för delningsekonomi och agerar  container för olika typer av tillgångar som används gemensamt av medlemmar och fellows.

Gemensamma resurser kan hanteras på följande sätt genom att licensiera nyttjande av egendom framför allt sådant som är gemensamt skapat. Vilket kan gälla tex open source mjukvara och hårdvara, men även nyttjande av sammansatta produkter enligt förutbestämda kategorier i form av EULA. Open source handlar om att dela även sk källmaterial ofta det som tar tid att skapa. Genom att dela k

 • Open Source Software
 • Open Source Hardware
 • End User Licence Agreement

Här hittar du kategorier som vi kommer att använda för att styra och resurshålls utifrån ett Miljöekonomiskt perspektiv. Kostnad /värde.

EULA – för Design Greenhouse

Samarbetsavtal – mall