Syndabockar finns inte

Syndabockar

Vid all problemlösning är det viktigt att tillämpa en ”no-blame”-attityd. Det är således oftast inte ”någons” fel att ett problem uppstått. Orsakerna till problem ligger förvisso någonstans i det problemlösare kallar för 4M – Maskin, Metod, Material och Människa. Rotorsaker inom ett eller flera av dessa områden kan t.ex. leda till att en uppgift blir omöjlig att utföra eller att önskade resultat uteblir.

Orsak och verkan

I komplexa system lösningar finns orsaken till att saker inte fungerar ofta inte varje enskild produkt, utan orsaken uppstår i samband med flera olika produkter och system som används tillsammans som ligger utanför varje enskild utvecklares medvetenhet.

Metodisk härledning

Vi tycker att fokus bör ligga på att hitta de riktiga och näraliggande orsakerna till problem och avvikelser i Sverige och världen. I en direkt härledning (med t.ex. 5W eller 5 Why) manifesteras t.ex. problemet ovan långt innan man kommer till utvecklare och forskare. Vi vet att ju längre från ett problem man befinner sig desto mindre orsak är man till att det uppstår och desto mindre inverkan har man också om man åtgärdas i en lösning. Det behövs bättre problembeskrivningar med ordentliga orsaksanalyser för att vi ska komma vidare. Inte minst när frågorna diskuteras i media.

Kunskap och lärande

Vi tror på kraften och förändringsviljan hos den enskilda individen. I ett informations- och kunskapssamhälle är det inte främst staten som står för kunskap och lärande. Vi vill ge människor rätt verktyg för att bygga egen kunskap kring liv och hälsa. Alla problem löses inte bäst i den offentliga domänen. Vi tror att svaren på frågorna kring produkter som inte fungerar främst borde finnas hos de som själva använder produkten.

Bra kunskap kräver bra data

Alla efterfrågar bättre studier och evidensbaserad forskning, och återigen verkar alla lika övertygade om att någon annan bör göra jobbet. Mycket av kritiken handlar om hur politiker och forskare dragit felaktiga slutsatser utifrån tvivelaktiga studier och undermåliga underlag. På detta område tror vi att man borde kunna göra något. En del av det vi vill åstadkomma är att på olika sätt förse politiker och forskare med tillförlitlig och relevant data som kan användas för att ta bättre beslut.

Vi vill utmana

• Skapa förståelse

• Göra det lättare att ta ansvar

• Ge evidens

• Hjälpa till att förutse

Vi har en vision för hur vi vill angripa problemet i dagens samhälle. I den visionen ingår Serviceboken – all supportinformation i handen oavsett leverantör. Genom Serviceboken vill vi ge människor översikt över sin personliga information för att lättare kunna förstå och påverka. Det handlar inte om att förenkla, utan om att göra det enkelt att förstå komplexa samband för att bättre hitta och följa upp personliga markörer.

Vi tror att interaktivt lärande där människor genom att själv ställa frågorna och vara delaktiga i att finna svaren är den rätta vägen framåt. Vi vill använda visuella hjälpmedel för att beskriva komplexa samband utifrån personlig data samt påvisa effekter av olika insatser och åtgärder, t.ex. underhåll och service. Vi vill kort och gott göra det enklare för människor att förstå och ta mer ansvar för sig själv och sitt välbefinnande.

Vi ser framför oss ett kunskapssamhälle där t.ex råd baseras på aktuell och verklig data. Vi vill också ge människor möjlighet att dela med sig av personlig data till forskning som i sin tur kan ge evidens och trovärdighet åt ny kunskap. Detta skapar bättre underlag för politiker och beslutsfattare som behöver kunna förutse konsekvenser av slutsatser och beslut.

Genom att t.ex. utnyttja den senaste tekniken för loggning och delning av personlig realtidsdata tror vi att det redan nu och i framtiden går att göra både kvalitativa och tillförlitliga livsstilsstudier som sträcker sig över tid och till en betydligt lägre kostnad än idag. Helt enkelt att kunna utföra realtidsstudier där man bättre kan följa aktuella trender, och inte enbart förlita sig på historisk data.

Det behövs mer än en folkrörelse för att förändra dagens tillstånd.

Om ett par tusen människor som kan uppvisa synbara resultat och vittna om hur en kostomläggning förändrade livet för dem och gjorde dem friskare är helt klart en bra början och något som i viss mån ökar trovärdigheten i budskapet. Frågan som vi ställer oss är dock – var är den data som skulle kunna ge evidens åt påståendena? Vi påstår att, när det kommer till underlag i form av data, så är läget precis lika illa här som för övriga debattörer inom kostdebatten.

Vi tror inte att problemet främst ligger i att denna typen av data inte finns, utan snarare att ingen hittills har samlat in och sammanställt den på ett strukturerad sätt. Serviceboken är ett sådant initiativ.

Inbjudan till dialog

Hur knyter vi ihop ny kunskap och lärande från många källor till en helhet som ger mening åt människor och hjälper dem att lära nya saker samt fatta egna och kloka beslut kring sina resurser och tillgångar .

Från tal till handling

Vi vill skapa en plattform där flera aktörer samarbetar kring dessa viktiga frågor och där vi jobbar mot samma vision och för att nå vissa effekter. Det finns tillräckligt med problem att börja jobba med. Vad vi behöver nu är fler entreprenörer som vill vara med och försöka lösa dem.

Vi har därför skapat ett gränsöverskridande projekt för att arbeta med detta. solarXbike har en nollvision för problem och vill erbjuda ett motsåndskraftigt transportsystem som ger positiva effekter på hälsa, miljö och ekonomi.

Tycker ni att detta verkar intressant och vill veta mer är ni välkomna att höra av er till oss på solarXbike och Yellotab så kan vi tillsammans göra något redan idag.

Med vänlig hälsning,

Lars Lindmark, VD och grundare Jidoka Innovation AB