Senaste uppdateringar Visa/dölj trådning av kommentarer | Tangentbordsgenvägar

 • Lars Lindmark 21:58 den 12 June, 2019 Permanent länk | Svar | Resolved
  • Lars Lindmark marked this resolved
   07:20 on 1 July, 2019
  • Lars Lindmark marked this unresolved
   21:58 on 12 June, 2019
   

  Möte med Olof v25

   
 • Lars Lindmark 07:32 den 8 June, 2019 Permanent länk | Svar | Flag unresolved

   Etiketter: blå, grön, röd   

   Testar taggar

    
   • Lars Lindmark 07:33 den 8 juni, 2019 Permanent länk | Svar

    komma mellan taggar skapar enskilda taggar

  • Lars Lindmark 07:24 den 8 June, 2019 Permanent länk | Svar | Resolved
   • Lars Lindmark marked this resolved
    21:14 on 12 June, 2019
   • Lars Lindmark marked this unresolved
    07:25 on 8 June, 2019

   Etiketter: Facebook Slack   

   En publik logg av kommunikation och vilka kanaler som använts

    
  • Lars Lindmark 10:28 den 29 November, 2017 Permanent länk | Svar | Flag unresolved

    Etiketter: Competitiors   

    Types of sharing system

    • Dockless (no electric)
    • Docking station ( non electric, electric)

    Type of business model

    • Subscription
    • Pay on the go
    • Adverstiment

    Target group (solarXbike) replace car

    • Longterm service agreement
    • Private ownership (similair to airbnb)
    • option to rent out own bike
    • Solarpowered

    Target group collective traffic

    • short term rental

    Startups

    Lund

    Malmö

    System suppliers (service supplier)

    Bike locking /Charging stations

    Bike sharing

     

    News about

     
   • Lars Lindmark 12:04 den 22 November, 2017 Permanent länk | Svar | Flag unresolved

     Etiketter: Energimyndigheten   

     Kon 2017 – DVDC för biohybrider och andra lättviktsfordon 

     Rubriker för ansökan i Energimyndigheten i E-kanalen

     Sökande

     Ansökningens namn: Kon 2017 – DVDC för biohybrider och andra lättviktsfordon

     Företag/Organsiation

     Jidoka Innovation AB

      

     Institution/Avdelning

     Design Greenhouse

     Projektledare: Lars Lindmark

      

     Intressenter

     Samfinansiär
     Förklaring till val av kategori:

     • UoH UoH, offentliga organ m.m.
     • Företag företag, branschinstitut och branschorg.
     • Privatperson privatpersoner
      Volontärsarbete
     • Internationell internationella organisationer och företag (sätts som kategori när kryssrutan ”Utländsk” fylls i)

     Stödmottagare
     – mottagare

     • samarbetspartner
     • Doktorander


     Projekt

     Projekttitel: Kon 2017 – Lokal energi (DVDC) för biohybrider och andra lättviktsfordon
     Projekttitel: Kon 2017 – Domestic Voltage DC (DVDC) for bio.hybrids and other light weight vehicles

     Projektsammanfattning

     Stor effektivitet kan skapas genom att producera energi i direkt anslutning till förbrukning. Ett hållbart och genomtänkt transportsystem består av flera komponenter.  Vi vill genom detta projekt sätta upp en miljö där vi kan testa detta i liten skala med verkliga användare för att se hur systemet används. Bygga kunskap och erfarenhet kring DVDC och laddning av elcyklar samt att samla erfarenheter av nyttjande i verkligheten, genom att samla data kring problem, nyttjande och effekter.

     Ett område som har stor utvecklingspotential är mobillagring av energi i batterier istället för lagring i elnätet. Domestic Voltage DC (DVDC)  är ett koncept för att utnyttja energi i direkt anslutning till förbrukare utan stora distributionsförluster. solarXbike är en lösning baserad på DVDC.

      

     Projektsammanfattning ENG:

     Handläggare

     Tid
     -start 1 februari
     -klart 31 Juli

     Motivering

     Regeringen gör en gigantiska miljösatsning på elcyklar genom en s.k. elcykel premie på 25% av inköpspriset. Även lokala och regionala cykelstrategier förutser en ökad mängd cyklar i samhället.  Elcyklar kommer att ställa nya krav och önskemål på infrastruktur, både för att skydda och för att kunna ladda på strategiskt bra platser, men i gengäld ger större flexibilitet än traditionella transporter. 

     Regeringen vill även att genom sitt betänkande – från ”värdekedja till värdecykel  – så får Sverige en mer cirkulär ekonomi” underlätta omställning från en slit och släng ekonomi till en cirkulär ekonomi för bättre resursutnyttjande.  Av 100 kronor av hushållens utlägg för inköp och reparationer av konsumentprodukter går bara 80 öre till reparationer. Utgifterna för hyra eller köp av begagnade konsumentprodukter är också mycket små. Dessa siffror beskriver snarare en slit–och-släng- ekonomi än en cirkulär ekonomi. För att ändra denna utveckling behövs nya och utvecklade styrmedel.

     Regeringen beslutade den 14 januari 2016 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att utreda och föreslå styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi (M 2016:01). Utredningens huvuduppdrag har varit att analysera och föreslå styrmedel för att främja ökad nyttjandegrad och ökad återanvändning av produkter för att därmed förebygga uppkomsten av avfall. Styrmedlen ska ge incitament till både producenter och konsumenter att främja handeln med begagnade produkter samt stimulera reparationer och uppgradering av produkter. Uppdraget ska i första hand inrikta sig på produkter avsedda för konsumentmarknaden.

     Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG  har genom sin sk avfallshierarki tydligt signalerat att produkter måste högre upp i avfallshierarkin för att skapa ett hållbart samhälle. Avfallshierarkin regleras i EU:s ramdirektiv om avfall och anger den prioritetsordning för politik och lagstiftning som medlemsstaterna ska ha avseende förbyggande och behandling av avfall. Målet är att hamna så högt upp i heirarkinoch arbeta mot förebyggande underhåll i stället för slit och släng.

     Design Greenhouse arbetar med hållbar utveckling och har som målsättning att utveckla produkter som är förnyelsebara, underhållsbara, användbara och attaktiva.

     Gemensamt för alla dessa påbud är att underlätta en energiomställning och gå från en fossilbaserad ekonomi till en ekonomi baserad på förnyelsebara resurser.

     Bakgrund

     Design Greenhouse en idéburen organisation bedriver sedan ett par år verksamhet på Stenkrossen i LUND i form av en designstuga. Design Greenhouse, ett design och forskningslabb för empirisk forskning, med syfte att utveckla miljövänliga och energisnåla produkter med fokus på hållbarhet och systemlösningar. Design Greenhouse har tagit fram en labbmiljö för ett system med laddstation för elcyklar som laddas med solenergi, och ett likströmslabb för experimenterande med lokalt producerad likström DVDC som används för olika tillämpningar som energiförsörjning till en grön inomhus växtvägg, laddning av elcykel, energiförsörjning av system av IoT och loggning av data i molnet. Samt en webbaserad kunskapsplats ”make sense” för att publicera erfarenheter och how-to’s.

     Design Greenhouse har sin verksamhet på Stenkrossen i LUND, Stenkrossen i Lund är en verkstad och arbetsyta för projekt inom konst, kultur och innovation som drivs av Kultur Lund.

     Ett project som angriper dessa problem har initierats kallat solarXbike, med ett design perspektiv på systemlösning med ett hållbarhetsperspektiv på 50 år. Design Greenhouse har byggt upp en liten testorganisation av cykelrättsinnehavare genom solarXbike som redan idag betalar en månadsavgift som en validering av sitt intresse, och använder sin cykel dagligen.

     Mål

     Hos minst 2 av målgrupperna för  laddstationer, sätta upp en laddmöjligheter tillsammans med fastighetsägare som kan användas av medlemmar i solarXbike

     Bygga 2 cyklar anpassade för laddstandard solarXopen

     Göra en marknadsundersökning hos en större fastighetsägare

      

     Genomförande

     Ett pilotprojekt med verklighetsnära förutsättningar och testanvändare som är villiga att dela erfarenheter såsom nyttjande av laddare och rapportera störningar.

     Vad

     Vi vill parallellt jobba med affärsutveckling genom ”Greenhouse Climate-KIC Pre-incubation” programLUND (ansökan bifogad) och/eller genom EON:agile MINC incubator program Malmö, ansökningar gjorda, och ett pilot projekt med empirisk teknikutveckling i nära anslutning till målgrupper för att skapa engagemang och delaktighet hos målgruppen och samla erfarenhet om teknik och behov.

      

     Hur

     Genom Design Greenhouse

     1. bygga en elcykel som sticker ut från mängden att användas i marknadsföringsmaterial, men  som även ska användas för testning och i utvärderingssyfte anpassad för laddning med solarXopen standard och systemhållbarhet på 50 år anpassat för lärande. Använda Stenkrossen som bas labb och testverksamhet.Med fastighetsägare 
     2. Hos minst 2 målgrupper av laddstationer, sätta upp en laddmöjligheter tillsammans med fastighetsägare. Laddmöjlighet i form av solcellsdrivna  laddstationer eller laddpunkter för elcyklar  i cykelförråd
     3. Ta fram ett underlag för markandsundersökningar som kan användas för att långsiktigt samla information om marknad. (Greenhouse application)

     Det finns dock ett antal risker som stör kalkylen. Det stjäls ca 65000 cyklar per år och batterierna är pga av hög kostnad väldigt stöldbegärliga. Att ladda batterier på platser som de inte är förberedda för är en ny typ av risk som redan satt spår i form av bränder. Dessa risker behöver minimeras och hanteras genom detta projekt och dokumenteras.

     Målgrupper

     • Arbetsplatser
     • Hyreshus, bostadsrätter
     • Privat boende villa radhus

      

     Resultatredovisning

     Genom kunskapsplattform ”make sense” loggas och samlas statistik för hur cyklar används och dess klimatnytta resp besökare på kunskapsplattformen som ger indikation på spridningseffekter. Antal laddpunkter dokumenteras resp installerad effekt solpaneler och redovisas i Bokslut för Jidoka Innovation AB

     Nyttiggörande

     Genom att synliggöra teknikutveckling i publik miljö som Stenkrossen, dela erfarenheter  på nätet samtidigt erbjuda en öppen utbildningsmiljö baserad på fysiska labbmoduler anpassade för utbildning.

     Framförallt genom solarXbike intresseförening som redan har testcyklister i form av cykelrättsinnehavare och en publik av stödmedlemmar. Arbeta för en öppen standard för laddning av biohybrider och andra lättviktsfordon. Genom olika föreningar som arbetar med cykling som bas, cykelköket (laga och reparera), cykelskolan(utbilda) och solarXbike (cykelrättter och laddinfrastruktur för elcyklar) bygga en cykelkultur för Lund och Malmö regionen.

     På Stenkrossen finns en kreativ innovationsmiljö med en blandning av olika projektkontor som samverkar i olika gränsöverskridande projekt mellan konst kultur och teknik som energisystem för DC energiproduktion, 3d modellering, programmering av decentraliserade system och lokala kontrollsystem typ arduino, men även verksamheter som arbetar med uthyrning av möbler med cirkulära affärsmodeller till studentboende.

     Regelbundna gemensamma aktiviter bygger nya tankar kring hållbarutveckling och skapar nya konstellationer som driver utvecklingen framåt. 

     Varje klimatsmart avverkad km bidrar till ett hållbart transportsystem och bidrar till nyttiggörande av projektarbetet.

     Stimulanseffekt

      

      Genom att skapa ett projekt som kan engagera studenter genom att kunna addera till CV skapas ett incitament att vara delaktig i utveckling för framtiden. Genom nära samarbete med intresseorganisationer skapa positiva avtryck som främjar förändring mot ett hållbart transportsystem.

     Kundnytta cyklist effekter

     – personliga hälsoeffekter

     Enligt region skånes cykelstrategi är målet att öka andelen delresor med cykel från 16 procentenheter till 19 procentenheter år 2030.  I antal delresor innebär det en ökning med 56 procent, från 435 000 skånska cykelresor per dag i dagsläget till 690 000 stycken år 2030. Uppnås färdmedelsmålet för cykel skulle det innebära en folkhälsovinst motsvarande 1,8 miljarder kronor om året i Skåne i jämförelse med om trafiken utvecklas som det är prognostiserat. Källa: Region skåne cykelstrategi

     – Personlig ekonomi

     Med en estimerad månadskostnad mellan 3-500 kr för prenumeration av cykelrätt inklusive service och support är konkurrenskraftigt mot de flesta andra transportmedel även utan subventioner, men eftersom alla andra transportsystem är subventionerade på något sätt behöver även cyklister stimuleras för att kunna skapa en bra affär.

     – Miljöeffekter

     Biohybrider är utan konkurens det energieffektivaste transportmedlet tom i konkurrens med gång som är sämre på att omsätta energi till km. Med en enkel LCA(life cycle analysis) ligger cykel på en co2 nivå på ca 21 gram per personkm jämför med bil som ligger på mellan 200-300 gram per km ger att man spara ca 2 kg per 10 km i jämförelse med bil. En genomsnittsbilist kör ca 1500mil per år och att ersätta en 3:e del av dessa resor till biohybrid skulle innebära en miljövinst på 1000kg per person och år.

     – Fastighetsägare

     Laddinfrastruktur adderar värde till boende i form av trygghet, bekvämlighet och flexibilitet. I LUND har studenter svårt att hitta bostäder till rimliga kostnader i närheten av studieplats. Möjlighet att ladda, skydda cyklar vid fastigheter i utkanten av centralorten gör lägenheter mer attraktiva för tillfälligt studentboende.

     Kostnader

     -Lön

     • Köpta tjänster
      Tillverkning och material för laddstation i trä 12 000:-
     • Utrustning
      • Dator för Multimedial dokumentation och kommunikation på Internet 30 000:-
     • Material
      • Experimentmaterial 10 000:-
     • Laboratorie kostnad
      • Kunskapsplats ”make sense” och IoT plattform på Internet 20 000:-

     -Resor

     • Övriga kostnader

     -Indirekta kostnader

     Ange vad som avses med Utrustning, Material och Övriga kostnader. Specificera även kostnader som Energimyndigheten inte finansierar, t.ex. dyr utrustning.

     Finansiering

     • Sökta medel från Energimyndigheten / kalenderår

     -Samfinansiärers finansiering

     • Fördelning
     • Stödmottagares finansiering
      • Volontärsarbete 50 h
     • Är detta projekt lika med ansökan till annan myndighet eller annan statlig/kommunal finansiär?
     • Är detta projekt lika med ansökan till EG-finansiär?
     • Avser ansökan industriellt samarbetsprojekt/konsortieverksamhet?

      Bilagor

     • CV OK med Hector, Lana, Lars och Erik
     • Indirekta kostnader
     • Medfinansieringsintyg
     • Övrigt
     • Tidigare Stöd

     Källa: E-kanalen

     Konceptutveckling av nya energiinnovationer med affärsfokus

     Energimyndigheten erbjuder stöd för konceptutveckling av nya energiinnovationer som har ett tydligt affärsfokus och potential att påtagligt bidra till omställningen av energisystemet. Sista ansökningsdag för utlysningen är 12 december 2017. Maximalt stödbelopp per projekt är 250 000 kronor

     Länk till energimyndigheten

      
    • Lars Lindmark 20:27 den 16 November, 2017 Permanent länk | Svar | Flag unresolved
       

       
     • Lars Lindmark 14:35 den 15 November, 2017 Permanent länk | Svar | Flag unresolved

       Etiketter: , projektdefinition,   

       Project timeline – Greenhouse + Energimyndigheten 

       Use Design thinking to frame the problem and develop a awsome solution

       Year Planning

       Develop in 2 parallell tracks, one  for business development and one for tecknology evolution to match business needs.

       Greenhouse

       Business development – research- discover – understand

       Need: Help Property owner to see the need

       Workpackage 1 – Market study

       1. Find/define target audience  (Student housing, Workplace, LKF municipality, HSB private)
       2. Establish contact with responsible for each target audience
       3. Prepare study questions for a questionnaire ( Webbased questionnaire)(web + phone)
       4. Perform study, via webb, phone or e-mail
       5. With help of study, evaluate market and create plan

       Workpackage 2 – make MVP ( and validate Business offer)

       Workpackage 3 – risk management

       • Technology development
       • Battery management, fire, explosion
       • Protect, theft

       Energimyndigheten

       Technology Evolution – Technical readiness level

       1. TRL 5 Validation i simulated envirnoment
       2. TRL 6 Demonstration in simulated Environment
       3. TRL 7 Prototype in real Environment
       4. TRL 8 System ready
       5. TRL 9  Implementation
        
      • Lars Lindmark 11:06 den 15 November, 2017 Permanent länk | Svar | Resolved
       • Lars Lindmark marked this resolved
        17:03 on 3 December, 2017
       • Lars Lindmark marked this unresolved
        11:06 on 15 November, 2017

       Etiketter: Greenhouse   

       Finalize application 

       Hi everyone, I think I underestimated the work needed for the application. Could someone help me write just one more question to finish it up? Tomorrow I am busy from 9am 19h so I would be very very grateful if someone could step in. The task is to describe: Project timeline activity, expenditure & milestones and then it is all done. You can find the document and edit here: https://docs.google.com/document/d/19yxlPnKt-heEWXi9Tjje3KUhn6vK_Y1yf3En16-J-M0/edit?usp=sharing

        

       p.p Lana

        
      • Lars Lindmark 13:06 den 13 November, 2017 Permanent länk | Svar | Unresolved
       • Lars Lindmark marked this unresolved
        13:06 on 13 November, 2017

       Etiketter: Roles   

       What would be each of our roles in potential collaboration that we are trying to achieve through Climatron?

        
      • Lars Lindmark 13:05 den 13 November, 2017 Permanent länk | Svar | Unresolved
       • Lars Lindmark marked this unresolved
        13:05 on 13 November, 2017

       Etiketter: Goals   

       How does our project fits in concrete Municipality goals?

        
      c
      skapa ett nytt inlägg
      j
      nästa inlägg/nästa kommentar
      k
      föregående inlägg/föregående kommentar
      r
      Svar
      e
      Redigera
      o
      visa/göm kommentarer
      t
      gå till toppen
      l
      gå till inloggning
      h
      visa/göm hjälp
      shift + esc
      Avbryt