Nu samlas doppingar, änder, sothöns, svanar, måsar, storskarvar och gäss för att tillbringa vinterhalvåret på Källby dammars friska vatten. Snart kommer också flockar av bläsänder från Varangerfjorden vid Ishavet för att övervintra där.
    Förutsättningen för fågellivet på de kilometerlånga dammarnas vida ytor är Källby reningsverk som garanterar ett jämnt flöde av friskt, renat vatten året runt. Nu i början av höstterminen strövar hundratals skolbarn i Miljöskogen, Källby, Hästhagen och S:t Larsparken och studerar den rika naturen.
Men allt detta är hotat. Det nya förslaget från Lunds och Lommas styrande politiker att lägga ner Källby reningsverk, ansluta Lunds avloppsvatten till vattnet från Borgeby reningsverk och skicka det till Sjölunda är ett listigt försök att lura lundaborna att offra Miljöskogen och Källby dammar.
   Vattnet i Höje å är svårt förorenat. Mängder av kväve och fosfor från de konstgödslade åkrarna släpps orenat ut i ån via en mängd diken. Samtidigt sköljer dagvattenbrunnarna i Lund och Staffanstorp ut mängder av fossila föroreningar.
 Höje ås vattenråd har under många år försökt minska mängden av föroreningar i ån genom att anlägga dammar och våtmarker, men fortfarande strömmar fossilföroreningarna orenade ner via utsläpp vid Knästorp, S:t Lars, Hästhagen och järnvägsbron. Dessutom är vattenföringen i Höje å ojämn. Under torrperioder kan vattnet sina. Då blir koncentratet av föroreningar värre och vattnet giftigare.
Det är därför det renade vattnet i de fyra vidsträckta, fågelrika Källbydammarna är så betydelsefullt. Det rinner sakta från damm till damm för att slutligen släppas ut i Höje å vid Trolleberg. Det är ett jämnt flöde, sommar och vinter. Åns vatten blir renare när vattnet från dammarna späder ut fossilresterna från trafiken och kvävet från åkrarna.
    Dammarna är helt centrala för naturskyddsområdet och fågellivet. Läggs Källby reningsverk ner försvinner dammarna. Då finns där varken fåglar, fiskar eller grodor.
I Höjeåns vattenråd diskuterade vi om det skulle vara möjligt att rädda dammarna om Källbyverket lades ner. Då förekom förslag att leda vattnet från Lunds gatubrunnar och Höje å dit.  Det är orealistiskt. Vattenföringen är otillräcklig och föroreningarna skulle vara förödande.
Att lägga ner Källby vattenreningsverk skulle orsaka ännu en lokal ekologisk katastrof av samma slag  som nu hotar överallt på vår jord.
 PS. Allt detta är givetvis känt bland de aktiva i Bevara Källby grönt. Men det är viktigt att argumenten sprids bland unga och gamla, politiker, organisationer och naturvänner.
Gunnar Stensson